Menu.

Home - made

Piato 1

Ylika 1

$1

Piato 2

Ylika 2

$2

Piato 3

Ylika 3

$3

Piato 4

Ylika 4

$4

Home-made

Piato 1

Ylika 1

$1

Piato 2

Ylika 2

$2

Piato 3

Ylika 3

$3

Piato 4

Ylika 4

$4

Home-made

Piato 1

Ylika 1

$1

Piato 2

Ylika 2

$2

Piato 3

Ylika 3

$3

Piato 4

Ylika 4

$4

προταση Soupa 1

Ylika 1

προταση Salata 1

Ylika 1

προταση Epidorpio 1

Glyka 1

προταση Soupa 2

Ylika 1

προταση Salata 2

Ylika 1

προταση 2

Glyka 1